Executive Committee

2017-2018

 • President

  Jou, Shuo-Bin
 • Executive Directors

  • Chang, Kai-Ping
  • Hsieh, Liang-Po
  • Kwan, Shang-Yeong
  • Wu, Tony
 • Directors

  • Chou, I-Ching
  • Chen, Ta-Cheng
  • Hsin, Yue-Loong
  • Hsu, Chung-Yao
  • Lin, Kuang-Lin
  • Lim, Siew-Na
  • Liou, Horng-Huei
  • Tseng, Yuan-Fu
  • Tasi, Meng-Han
  • Wang, Huei-Shyong
 • Executive Supervisor

  Chuang, Yao-Chung
 • Supervisors

  • Chi, Ching-Shiang
  • Hung, Kun-Long
  • Shih, Yang-Hsin
  • Yen, Der-Jen
 • Secretary-General

  Chen, Chien
 • Secretaries

  Lee liu, Yu Mei